Değişken bildirimleri ve tip dönüşümleri C programlama dersleri 2

0
1.700 views

Rakamsal Bilgiler

C programlama dili içinde tanımlanabilecek sabit rakamlar rakamsal bilgi (literal) olarak adlandırılır. Her veri tipi kendi rakamsal bilgisine sahiptir. Bu bilgiler, kaynak kod içerisinde, özel değerleri ifade eder. Örneğin aşağıdaki atama işleminde 25 ve 17.2 sayıları gibi:

  i = 25;  /* 25, int tipinde bir rakamsal bilgidir */
  r = 17.2; /* 17.2, double tipinde bir rakamsal bilgidir */

C dilinde bütün tamsayı sabitler varsayılan (default) olarak int tipinde, gerçel sayı sabitler varsayılan olarak double tipindedir. Ancak sabitleri gösteren rakamların sonuna eklenecek U (veya u), L (veya l) ve F (veya f) harfleri ile bu durum değiştirilebilir. Bu yüzden, aşağıdaki atamalar aynı anlamda değildir.

  i = 25;  /* int      rakam */
  i = 25U;  /* unsigned int rakam */
  i = 25L;  /* long int   rakam */
  i = 25UL; /* unsigned long rakam */
  i = 25L;  /* long int   rakam */

  r = 17.2; /* double    rakam */
  r = 17.2L; /* long double  rakam */
  r = 17.2F; /* float     rakam */

Tamsayı (int) rakamsal bilgiler, 8 (oktal) ve 16 (hexadesimal) sayı tabanında da gösterilebilir. Bunun için sabit rakamın başına, 8 tabanı için 0 (sıfır) ve 16 tabanını için 0x sembolleri eklenir. 16’lık sistemdeki hafler büyük (A, B, C, D, E ve F) veya küçük (a, b, c ,d, e ve f) olabilir. Buna gösterime göre, aşağıdaki atmalar aynı anlamadadır:

  i = 75;  /* i = 75, 10 tabanında */
  i = 0113; /* i = 75, 8 tabanında */
  i = 0x4b; /* i = 75, 16 tabanında */
  i = 0x4B; /* i = 75, 16 tabanında */

Gerçel sayılar ondalıklı veya üstel olmak üzere iki biçimde gösterilebilir. Örneğin 123.456 sayısının aynı anlama gelen dört farklı gösterimi aşağıda verilmiştir. Üstel gösterimde, 1.23456e+2 veya 1.23456E+2 sayısı matematikteki 1.23456 x 102 gösterimi ile eşdeğerdir.

  x = 123.456;   /* ondalıklı gösterimi */
  x = 123.456e+0;  /* üstel gösterim */
  x = 1.23456e+2;  /* üstel gösterim */
  x = 1234.56E-1;  /* üstel gösterim */

Karakter sabitler, bir harf için tek tırnak, birden çok karakter için çift tırnak içinde belirtilirler.

  'A'        /* bir karakter */
  "Merhaba Dunya"  /* bir karakter kümesi */

Değişken Bildirim Yerleri ve Türleri

Yerel (local) Bildirim

Yerel değişkenler kullanıldığı fonksiyon içerisinde bildirilir. Yalnızca bildirildiği fonksiyon içerisinde tanınır ve kullanılabilir.

  int topla(int a,int b)
  {
  /* yerel (local) değişken c nin bildirimi */
   int c;
   c = a + b;
   return c;
  }

Genel (general) Bildirim

Genel değişkenler bütün fonksiyonların dışında bildirilir. Bir değişken program boyunca sürekli olarak kullanılıyorsa genel olarak bildirilmelidir.

  #include <stdio.h>

  void karesi();

  /* m ve n global tip değişkendir. 
    Bu iki değişken tüm program boyunca kullanılmaktadır. */

  int m,n; 

  main()
  {
   m=7;
   karesi();
   printf("%d nin karesi %d dir",m,n);
  }

  void karesi(){
   n = m*m;
  }

Tip Dönüşümleri

Bir formül içerisinde bir çok değişken veya sabit olabilir. Bu değişken ve sabitler birbirinden farklı tipte olursa, hesap sonucunun hangi tipte olacağı önemlidir. Bir bağıntıda, içeriği dönüşüme uğrayan değişkenler eski içeriklerini korurlar. Dönüştürme işlemi için geçiçi bellek alanı kullanılır; dönüştürülen değer kullanıldıktan sonra o alan serbest bırakılır.

  char kr;
  int tam;
  long int ltam;
  unsigned int utam;
  short int stam;
  float f;
  double d;

bildirimlerine göre:

  Bağıntı   Sonuç Tipi
  -------   ----------
  kr+5     int
  kr+5.0    double
  d+tam    double
  f+d-2    double
  utam-tam   unsigned
  ltam*tam   long
  tam/2    int
  tam/2.0   double
 NOT

Tamsayılar arası bölme kesme hatalarına (truncation error) neden olur.
Bunun anlamı iki tamsayının oranı yine bir tamsayıdır.
örneğin: 4/2=2; ama 3/2=1 (1.5 değil).

Bir değişkenin sabit değerin veya bağıntının önüne tür veya takı (cast) yazılarak sonucun hangi tip çıkması istendiği söylenebilir. Genel yazım biçimi:

   (tür tipi) bağıntı;

Örneğin:

   int x=9;
   float a,b,c;
   double d;
   ...
   a = x/4;
   b = x/4.0;
   c = (float) x/4;

işleminin sonucunda a değişkenine 2.0, b ve c değişkenlerine 2.25 değeri aktarılır. Yani 9/4 ile 9/4.0 farklı anlamdadır.

www1.gantep.edu.tr/

admin
Teknoloji ve tasarım öğretmeni Bilgisayar Mühendisi Adayı Bilisimkodlama.com kurucusu MAKER, DIY, Elektronik, Tübitak, Proje, İskenderun Teknik Üniversitesi